Tijdschrift voor Orthopedagogiek 2009 nr. 4: o.a. over pesten en autisme

Grappig redactioneel dit keer, in het aprilnummer van het Tijdschrift voor Orthopedagogiek. De redactie van het blad heeft de artikelen van de afgelopen twee jaar eens ingedeeld naar onderwerp. Hebben de leerproblemen de overhand, of juist de gedragsproblemen? 14% van de artikelen blijkt te gaan over ontwikkelingsproblemen, waaronder autisme. Er waren nog geen klachten dat dit te weinig was; liefhebbers van andere gebieden, die meer aan bod kwamen, klaagden wel…  Hoe dan ook, in dit nummer komt er weer een artikel over ASS bij:

Pesten onder adolescenten met Autisme Spectrum Stoornissen: prevalentie en perceptie

door E. van Roekel, R.H.J. Scholte & R. Didden (p. 139 – 150).

Er is al vaak opgemerkt dat scholieren met een autismespectrumstoornis (ASS) een hogere kans hebben om gepest te worden. Volgens de enige cijfermatige studie op dit gebied tot nu toe, is zelfs 75% van de kinder met het Aspergersyndroom slachtoffer van pesterijen. Onderzoek naar pestgedrag gingen tot nu toe vooral over het regulier onderwijs. Deze nieuwe studie van Van Roekel, Scholte en Didden concentreert zich op het speciaal onderwijs en  onderzoekt (a) hoe vaak adolescenten met ASS op het speciaal middelbaar onderwijs gepest worden én hoe vaak ze zelf pesten; (b) of leerlingen met ASS in staat waren pestgedrag goed en terecht te herkennen; en (c) of deze perceptie gerelateerd was de Theory-of-Mind-vaardigheden en betrokkenheid bij pesten.

Andere artikelen in dit nummer

Prevalentie van gezinsproblemen in Nederland / J.D. van der Ploeg & E.M. Scholte (p. 151-160)

Cluster 4 speciaal onderwijs: een vergelijking tussen leerlingen op cluster 4 scholen en cluster 4 rugzakleerlingen / R. Stoutjesdijk & E.M. Scholte

Cluster 4 van het speciaal onderwijs omvat de leerlingen met ontwikkelings-, gedrags- of emotionele problemen. Er is een ‘enorme groei’ van het aantal leerlingen in deze cluster sinds de invoering van het ‘rugzakje’. De ‘rugzakleerlingen’ in het reguliere onderwijs blijken in vergelijking met de leerlingen op speciale scholen lichtere problematiek te hebben: het lijkt erop dat nu een groep leerlingen naar voren is gekomen die vroeger niet door het speciaal onderwijs bediend werd.

Boekbesprekingen van

  • Het dilemma van de morele opvoeding: wie moet er wat aan doen? / C. Amons-Lievegoed e.a. (red.); uitg. Christofoor, Zeist, 2008.
  • Opvoeding over de grens : gehechtheid, trauma en veerkracht / M.H. van IJzendoorn; Boom, Meppel, 2008.
  • The development of Theory-of-Mind and the Theory-of-Mind Storybooks / Els M.A. Blijd-Hoogewys (proefschrift)